Algemene Voorwaarden

De Levensknoop hanteert onderstaande algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle consulten en behandelingen.

1 Algemeen 

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Therapeut” verstaan Danny van Boxtel,  eigenaresse van De
Levensknoop en als lichaamsgerichte psychotherapeut aangesloten bij Beroepsvereniging CAT. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.catcollectief.nl .
1.2 De Levensknoop staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17219778.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de therapeut opdracht geeft tot  een behandeling. 
1.4 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger. 
1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en therapeut. 

2 Overeenkomst 

2.1 De overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de therapeut tot behandeling. 
2.2 De therapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren. 

3 Toestemming 

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de therapeut. 
3.2 De therapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt. Voor minderjarigen is dit wettelijk verplicht.

4 Informatie 

4.1 De cliënt dient de therapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoer van de behandeling van de overeenkomst van toepassing is. 

5 Geheimhouding

5.1 De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover de therapeut daartoe verplicht is of hiervoor toestemming heeft gekregen.
5.2 De therapeut legt verslaglegging vast in een beveiligd Elektronisch Cliënt Dossier. 
5.3 De cliënt kan op aanvraag inzage krijgen het Elektronisch Cliënt Dossier, met in achtneming van de AVG. 

6 Tarieven en zorgverzekering 

6.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast. 
6.2 De behandelingen van De Levensknoop worden, afhankelijk van waar je verzekerd bent, (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering (alternatieve geneeswijzen).
6.3 Cliënt is zelf verantwoordelijk om na te gaan in hoeverre de verzekeraar al dan niet behandelingen vergoedt.  

7 Betaling 

7.1 De cliënt ontvangt een maandelijks een factuur en deze dient binnen 14 dagen na ontvangst betaald te zijn. Tevens is mogelijk consulten contant te betalen. 
7.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur. 
7.3 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De therapeut is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant ervan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De therapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buiten gerechtigde kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
7.4 Bij betalingsachterstand is de therapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten bij contante betaling. 
7.5 De betalingsplicht wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de therapeut indient over de factuur en/of de betalingsverplichting, tenzij de therapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting. 
7.6 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de therapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen. 

8 Annulering 

8.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 24 uur tevoren bij de therapeut af te zeggen. 
8.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan wordt  het tarief van de behandeling geheel in rekening gebracht. 

9 Aansprakelijkheid 

9.1 De therapeut  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen, andere problemen of gevolgschade van de cliënt. De therapeut begeleidt uitsluitend in datgeen waarvoor de cliënt de therapeut bezoekt. De therapeut is geen arts en zal bezoek aan een arts niet ontraden. De cliënt blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en het beloop van de klachten waarvoor hij/zij bij de therapeut in behandeling is.  
9.2 De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de behandeling is beperkt tot maximaal de kosten van de behandeling. 
9.3 De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc. 

10 Klachten 

10.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling van de therapeut, meldt de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan de therapeut. De therapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. 
10.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt,  kan de cliënt zich wenden tot de klacht en tuchtrecht van GAT-geschillen. Meer informatie vindt u via www.gatgeschillen.nl .

11 Nietigheid 

11.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

12 Toepasselijk recht 

12.1 Op de tussen de therapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en de eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.